Werkplaats Chef – Maintec Vakschool – Venlo

 • Venlo

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Voor onze op­dracht­ge­ver zijn wij in Venlo op zoek naar een Team­lei­der / Werk­plaats Chef die het team van koel­tech­ni­ci naar het vol­gen­de ni­veau brengt. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de da­ge­lijk­se aan­stu­ring van het team en plan je de werk­zaam­he­den in, ook ben je het eer­ste aan­spreek­punt voor klan­ten en ben je samen met de ser­vi­ce coördi­na­tor ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit en cij­fers. Je bent de ver­bin­der van klan­ten, me­de­wer­kers, di­rec­tie en an­de­re re­la­ties en hier helpt jouw tech­ni­sche ken­nis, maar ook je lei­der­schaps­kwa­li­tei­ten in mee. Ben jij een echte pe­o­p­le ma­na­ger met drive en door­zet­tings­ver­mo­gen? Dan gaan wij graag met je in ge­sprek. 

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Je krijgt een uit­da­gen­de full­ti­me baan als vol­waar­dig Werk­plaats Chef / Team­lei­der in Venlo, waar­bij je ge­lijk in dienst treedt;
 • Je werkt bin­nen een dy­na­mi­sche, op hoge kwa­li­teit ge­rich­te or­ga­ni­sa­tie;
 • Goede werk­om­stan­dig­he­den en een pret­ti­ge werk­sfeer;
 • De kans om je door te ont­wik­ke­len en te spe­ci­a­li­se­ren bin­nen de Au­to­mo­ti­ve bran­che door di­ver­se op­lei­dings- en door­groei­mo­ge­lijk­he­den;
 • Prima sa­la­ris tus­sen € 3.,- en € 4.,- en se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, aan­ge­vuld met va­kan­tie­da­gen en 8% va­kan­tie­toe­slag.
 • Waar ga je wer­ken?

  Je gaat aan aan het werk bij een in­ter­na­ti­o­naal be­drijf in de trans­port­koe­lin­gen. Als am­bas­sa­deur van de or­ga­ni­sa­tie ben je tech­nisch on­der­legd en ben je be­reid om con­ti­nue bij te leren. Kwa­li­teit in ser­vi­ce en on­der­houd staat hoog in het vaan­del, waar­bij er zelfs een in­tern keur­merk is. Deze uit­da­ging ga je ui­ter­aard niet al­leen aan, maar met een team aan er­va­ren en ta­lent­vol­le mon­teurs.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de op­lei­ding op MBO ni­veau 3;
 • Mi­ni­maal 3 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring als Voor­man of Werk­plaats Chef of je be­schikt over de mo­ti­va­tie en ex­per­ti­se om deze ver­volgstap aan te gaan;
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve en lei­ding­ge­ven­de vaar­dig­he­den;
 • Je be­heerst zowel de Ne­der­land­se als de Duit­se taal in woord en schrift;
 • Je bent te ty­pe­ren als re­pre­sen­ta­tief, zeer ser­vi­ce­ge­richt en stress­be­sten­dig;
 • Als per­soon ben je ener­giek, door­tas­tend en hulp­vaar­dig in­ge­steld;
 • Je be­schikt over rij­be­wijs B;
 • En je bent woon­ach­tig in de buurt van Venlo.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: