Trailer Monteur – Maintec Vakschool – Venlo

 • Venlo

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

In de rol van trai­ler mon­teur in Venlo kom je da­ge­lijks in con­tact met een grote di­ver­si­teit aan tech­nie­ken. Je komt te wer­ken in een pro­fes­si­o­ne­le werk­plaats, waar jij voor 95% ver­ant­woor­de­lijk bent voor trai­lers (ge­trok­ken ma­te­ri­eel) en 5% met trucks. Zodra de trai­ler jouw werk­plaats in komt, zorg jij voor een juis­te ana­ly­se, voor­dat jij start met de re­pa­ra­tie. Ver­van­gen en re­pa­re­ren van de­fec­te on­der­de­len en scha­des komt hier­in veel voor. Je zoekt sto­rin­gen aan elek­tri­sche, pneu­ma­ti­sche en hy­drau­li­sche sys­te­men en zorgt dat deze wor­den op­ge­lost. Denk ook aan APK klaar maken, rem re­vi­sie, en lucht­bal­gen ver­van­gen. Door de di­ver­si­teit is geen dag het­zelf­de, maar leer je ook veel!

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Een sa­la­ris tus­sen de € 2. en € 3. o.b.v. op­lei­ding en er­va­ring;
 • Vast con­tract bij Main­tec;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding van 0,19 cent per km of een auto van de zaak;
 • Een per­soon­lijk bud­get om vak ge­re­la­teer­de op­lei­din­gen en cur­sus­sen te vol­gen zodat jouw ont­wik­ke­ling niet stil staat;
 • 24 va­kan­tie­da­gen;
 • Di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten zoals een BBQ in de zomer en een win­ter event in no­vem­ber.
 • Waar ga je wer­ken?

  Je wordt on­der­deel van een hech­te, ge­meng­de groep van +/- 18 mon­teurs en 7 ser­vi­ce­ad­vi­seurs. Deze or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich als sta­biel met col­le­ga’s die lan­ge­re pe­ri­o­des hier werk­zaam zijn. In deze dy­na­mi­sche om­ge­ving krijg je als me­de­wer­ker volop de ruim­te om je te ont­wik­ke­len op zowel per­soon­lijk als pro­fes­si­o­neel vlak.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Voor de func­tie van trai­ler mon­teur zijn de vol­gen­de pun­ten op jou van toe­pas­sing:

 • Woon­ach­tig in de om­ge­ving van Venlo;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met het wer­ken aan trai­lers en/of be­drijfs­wa­gens;
 • Je graag wil­len ont­wik­ke­len door bij­voor­beeld je APK te be­ha­len;
 • Be­reidt om te wer­ken in een ploe­gen­dienst;
 • HET BE­LANG­RIJK­STE: Je bent ge­zel­lig, so­ci­aal en leer­gie­rig.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: