Freelance projectleider wet goed verhuurderschap (zzp) – vacatures – Gemeenteprojecten – Venlo

  • Venlo

Gemeenteprojecten

Functieschaal 11

Aantal uur per week 16 uur

In eerste instantie betreft het een opdracht voor 1 jaar. Daarna zullen verlengingsmogelijkheden bekeken worden.

Tariefrange 83-110 euro. CV moet passend zijn met het tarief.

Projectbeschrijving

Planmatige invoering van de Wet Goed Verhuurderschap binnen de gemeente Venlo, om zo ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en met name arbeidsmigranten te beschermen tegen slechte huuromstandigheden.

Projectmotivatie

Per 1 juli 2023 zal (zoals nu gepland) de Wet Goed Verhuurderschap in werking treden.

De invoering van de Wet goed verhuurderschap valt binnen de 9-sporen aanpak internationale werknemers: spoor 4 (huisvesting), spoor 8 (tegengaan ondermijning/mensenhandel) en spoor 9 (handhaven overlast/verblijfplaatsen). Het traject vraagt om een integraal gecoördineerde invoering.

Projectomvang

De omvang van dit project is complex, vanwege:

· de naar inschatting forse aantallen af te geven vergunningen (een grove schatting komt uit op zo’n 2.000 vergunningaanvragen1) en dus ook de uit te voeren BIBOB-toets, toezicht en handhaving en administratieve taken.

· het vraagt inzet van verschillende teams; trekkerschap van dit nieuwe ‘product’ ligt bij wonen en leven (opstellen verordening, (beleidsmatige) keuzes maken etc.) en richting implementatie (invullen processen, uitvoeringscapaciteit organiseren etc) bij team veiligheid. Uiteraard is het een gezamenlijke integrale aanpak.

· de beleidsmatige voorbereiding kost de nodige (eenmalige/projectmatige) capaciteit:

o Directiebesluit, collegebesluit, raadsinformatiebrief.

o Budget oormerken (vanuit Rijk) en extra budget vrijmaken via kadernota en begroting.

o Regionale afstemming (bij voorkeur voeren we als regio hetzelfde eisen en voorwaarden vanuit deze wet en wellicht kunnen we ook personele capaciteit regionaal inzetten).

o Verordening opstellen en laten vaststellen door gemeenteraad

o Werkproces opstellen, documenten/formats op orde, webformulier, communicatie, informatiemanagement

o Uitvoeringscapaciteit voor deze planmatige aanpak op orde brengen.

Aanpak

Fase 1: Inzet van een projectleider die zorgt voor de voorbereiding, planmatige aanpak en vervolgens voor een effectieve en efficiënte invoering van de wet in Venlo, inclusief het in beeld brengen van de financiering hiervan (meerjarig) (hier ziet de inhuurvraag nu op)

Fase 2: Inrichten planmatige aanpak. Dit dient wel al geborgd te worden in de begroting 2024 en verder. Dus meenemen in de Kadernota, dit wordt onderbouwd via een vergunningen calculatie.

Lees hier meer…

Deel deze vacature: